Jokainen uudiskohdehanke on omanlaisensa ja hyvällä suunnittelulla pyritäänkin rakentamaan arvokasta elinympäristöä vastaamaan alueen asumistarpeeseen. Master Kotien uudiskohteiden suunnitteluprosessissa hanke etenee tontin hankinnasta varsinaiseen suunnitteluun, jonka jälkeen kohteelle haetaan rakennuslupaa kaupungin rakennusvalvonnalta.

 

1. Tontin hankinta

Kaikki Master Kotien asuinrakennushankkeet lähtevät liikkeelle tontin hankinnasta. Tontteja hankintaa sekä yksityisiltä että julkisilta maanomistajilta. Osa tonteista hankitaan ennen asemakaavoitusvaihetta ja osa puolestaan asuinrakentamisen mahdollistavan asemakaavan jo tultua lainvoimaiseksi. Edellä mainituista vaihtoehdoista ensimmäisen etuna on mahdollisuus osallistua asemakaavoitusprosessiin, jolloin asemakaavasta saadaan juuri Master Kotien konseptille sopiva. Jälkimmäisen vaihtoehdon etuna on, että hanke saadaan vietyä nopeammalla aikataululla ennakkomarkkinaan.

Tontin hankinnan tärkein kriteeri on hankkeen sijainti. Tontin hankintaan vaikuttaa erityisen suuresti globaali megatrendi nimeltä kaupungistuminen. Kaupungistuminen näkyy Suomessa muuttoliikkeenä kasvukeskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Tampereen sekä Turun seuduille. Tämän käynnissä olevan muuttoliikkeen on ennustettu vain kiihtyvän tulevaisuudessa. Kaupungistuminen korreloi myös positiivisesti ekologisuuden ja kestävän kehityksen kanssa, kun muun muassa yksityisautoilun tarve vähenee. Näistä syistä johtuen, Master Kodit valitsevat tonttinsa siten, että jokainen hanke sijaitsee mahdollisimman hyvien julkisten liikenneyhteyksien, mielellään raideyhteyksien, varrella sekä kattavien lähipalveluiden äärellä.

2. Tontinkäytönsuunnitelman laatiminen (1-2kk)

Kun tontti on hankittu, niin tämän jälkeen alkaa varsinaisen tontinkäyttösuunnitelman laatiminen yhdessä arkkitehdin kanssa. Hyvässä tontinkäyttösuunnitelmassa koko tontti saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, jolloin lähes jokainen maaneliömetri saadaan tulevien asukkaiden hyötykäyttöön. Tontinkäytössä korostuvat erityisesti asuntojen parvekkeilta / terasseilta aukeavat näkymät sekä piha-alueiden viihtyisyys. Master Kodit suunnittelee kohteensa siten, että jokaisen asunnon parvekkeelta / terassilta aukeavat mahdollisimman hyvät näkymät. Pihoista tehdään puolestaan mahdollisimman viihtyisiä ajanviettopaikkoja kaikenikäisille.

Tontinkäyttösuunnitteluvaiheessa käydään tarkasti läpi muun muassa kaavamääräykset sekä rakennuspaikalle osoitetut rakennustapaohjeet, jotka ohjaavat suunnittelua. Monesti myös paikalliseen rakennusvalvontaan ollaan yhteydessä ja esitellään hanketta sekä pyydetään lausuntoja. Usein tässä vaiheessa laaditaan luonnostasoisia suunnitelmia rakennuksista sekä piha-alueista.

3. Kohteen varsinainen suunnittelu (3kk)

 Seuraavassa vaiheessa alkaa tarkempi rakennuksia ja piha-alueiden suunnittelu. Laaditut luonnokset jalostuvat monesti usean version kautta kohteen pääpiirustuksiksi sekä muuksi aineistoksi. Erityissuunnittelu eli rakenne- ja LVIS-suunnittelu pyritään ottamaan mukaan suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin pystytään huomioimaan kohteessa olevat tekniset vaatimukset hyvissä ajoin. Rakennuspaikkakunnan viranomaisilta pyydetään lausuntoja suunnittelun eri vaiheissa samalla, kun rakennusluvan hakeminen on käynnissä.

Master Kodit ohjaa ja on aktiivisesti mukana rakennushankkeiden jokaisessa vaiheessa, jotta haluttu lopputulos saadaan aikaiseksi. Varsinkin asuntojen suunnittelussa on mukana Master Kodeilta useampi taho. Suunnittelunohjaus käy kohteiden eri ratkaisuja läpi yhdessä myynnin sekä työmaiden vetäjien kanssa parhaan lopputuloksen aikaan saamiseksi. Varsinkin asuntojen suunnittelussa pyritään jatkuvasti kehittämään entistä toimivampia ja ostajien muuttuviin tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Suunnittelua ohjaavia tekijöitä ovat mm. kustannustehokkuus sekä kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa kohde suunnitellaan toimivaksi kokonaisuudeksi rakennuksia ja piha-alueita myöten, asukkaiden erilaiset tarpeet huomioiden. Kun suunnittelu on saatu päätökseen, haetaan rakennuslupaa kaupungin rakennusvalvonnalta. Hyväksytyn päätöksen jälkeen hanke voidaan viedä tuotantoon ja Master-kodit alkavat rakentua.