Tietosuojaseloste

Tämä on Master Kodit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 1.2.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Master Kodit Oy

Masterintie 1B
80710 Lehmo

asiakaspalvelu@masteryhtiot.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jonne Ihalainen

Sähköposti: jonne.ihalainen@masteryhtiot.fi

 

3. Rekisterin nimi

Master Kodit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sekä työnhakijarekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakas- ja markkinointirekisteri yhteystietoja kerätään henkilöistä, jotka haluavat tietoa Master Yhtiöt Oy:n asuntojen, liiketilojen sekä tonttien vuokrauksesta tai ostosta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan a-alakohtaan eli rekisteröidyn antamaan suostumukseen henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Työnhakijarekisterin henkilötietoja käsitellään ja säilytetään rekisterinpitäjästä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työhakemuksia työntekijän valitsemiseksi hakuilmoituksen tai avoimen haun perusteella.

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan f-alakohtaan eli rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun työnhakija jättää hakemuksensa tullakseen valituksi rekisterinpitäjän palvelukseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoitetiedot, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, ennalta määriteltyjä tietoja asuntotarpeista ja preferensseistä.

Työnhakijarekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten ansioluettelon, työhakemuksen tai jonkin muun liitteen sisältämät tiedot.

Master Yhtiöt Oy säilyttää tietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun tietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot voidaan saada asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Master Kodit Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Käytämme tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin myös Facebookin liiketoimintatyökaluja, jotka kirjaavat toimintojasi tällä sivustolla mainosten näyttämisen optimoimiseksi ja niin kutsuttujen mukautettujen yleisöjen luomiseksi Facebook-mainoksia varten. Facebook Ireland Limited, jonka osoite on 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, on henkilötietojesi yhteinen rekisterinpitäjä kanssamme tietojen keräämisessä ja siirtämisessä sivustoltamme Facebookiin. Tarkempia tietoja yhteisestä rekisterinpidosta löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum, ja tietoja Facebookin tietojen käsittelystä sekä tietoa siitä, kuinka voit käyttää oikeuksiasi Facebookiin liittyen GDPR:n mukaisesti löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy. Liiketoimintatyökalujen käyttö noudattaa Facebookin asettamia sääntöjä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)